Phân bón vô cơ


Phân giúp trái cây bóng mượt và đẹp mắt
To trái - chống nứt trái
Phân giúp lớn trái MẬN