Ban lãnh đạo

Lãnh đạo là một đặc điểm của những người đứng đầu. Không chỉ  tài năng -  đức độ, một nhà lãnh đạo còn cần phải có Nghị Lực và làm thể nào để truyền Nghị Lực đó nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức.
 
CHỦ TỊCH HĐQT  
  • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Luân
  • Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  • Tel: + 84 (0) 2923 91 91 98
  • Email: nguyen.hoang.luan.ct@gmail.com
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  • Họ và tên: Võ Văn Phước Quệ
  • Chức vụ: Tổng Giám đốc
  • Trình độ: Thạc sĩ Công nghệ sinh học
  • Tel: + 84 (0) 2923 91 91 98
  • Email: sieuphanbon@gmail.com