Ban lãnh đạo

Lãnh đạo là một đặc điểm của những người đứng đầu. Không chỉ  tài năng -  đức độ, một nhà lãnh đạo còn cần phải có Nghị Lực và làm thể nào để truyền Nghị Lực đó nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức.
 
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Luân
  • Sinh ngày: 25/08/1984
  • Tel: 0979 9999 39
  • Email: nguyen.hoang.luan.ct@gmail.com
Ông là một trong 3 cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần Phân Bón Quốc Tế Âu Việt.
P. TỔNG GIÁM ĐỐC  
  • Họ và tên: Võ Văn Phước Quệ
  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • Trình độ: Thạc sỉ Công nghệ sinh học
  • Tel: + 84 (0)986 6666 36
  • Email: sieuphanbon@gmail.com
Ông là Phó giám đốc và là người đồng sáng lập của Công ty Cổ phần Phân Bón Quốc Tế Âu Việt.